a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

B&W

college van burgemeester en wethouders - dagelijks bestuur van gemeente (Assen)
Uitvoering van beleid en voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid

Appa

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

AWBZ

algemene Wet bijzondere ziektekosten

AZC

asielzoekerscentrum

B en W | B&W

college van burgemeester en wethouders - dagelijks bestuur van gemeente (Assen)
Uitvoering van beleid en voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid

BAG

basisregistraties adressen en gebouwen

BBV

besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BMA

eenheid bestuurs- en managementadvisering gemeente Assen

BNG

bank Nederlandse gemeenten nv

btw

belasting toegevoegde waarde
omzetbelasting

Buig (Wet Buig)

Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening

CBK

Centrum Beeldende Kunst Drenthe
Stichting CBK Drenthe is per 1 januari 2016 gestopt met haar activiteiten.

CEO

cliëntervaringsonderzoek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin in Assen
Voorheen: Netwerk waarin GGD, Icare, NoorderMaat, Bureau Jeugdzorg en Brede School samenwerkten. In 2016 opgeheven. Team Jeugd van de gemeente en buurtteams Vaart Welzijn hebben de taken overgenomen.

COG

Christelijke onderwijsgroep
De Christelijke Onderwijsgroep Drenthe heeft 18 basisscholen onder haar verantwoordelijkheid, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, in 4 Drentse gemeenten: Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden Drenthe.

CP

collegeprogramma

CPB

Onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen
Zorgt namens Minister van Veiligheid en Justitie voor tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die door een rechter zijn opgelegd.

DNK

De Nieuwe Kolk

DV&O

Dienst Vervoer & Ondersteuning
Landelijke dienst vervoert arrestanten, gedetineerden, vreemdelingen, goederen en penitentiaire dossiers voor Veiligheid en Justitie.

EDR

Eems Dollard Regio

EMU

economische en monetaure unie
Europese lidstaten die de euro hebben ingevoerd

EMVI

economisch meest voordelige inschrijving

FA

FlorijnAs
Assen creëert kansen, investeringen in bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme & recreatie; 8 projecten infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

fido (Wet fido)

Wet financiering decentrale overheden

FOC

factory outlet center

FPU

flexibel pensioen en uittreden

fte

fulltime-equivalent
rekeneenheid waarmee omvang van functie of personeelssterkte wordt uitgedrukt

GAE

Groningen Airport Eelde

GGD Drenthe

Gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 12 Drentse gemeenten.

GGW

gebiedsgericht werken

GKB

gemeenschappelijke kredietbank Drenthe

GR

gemeenschappelijke regeling
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een Nederlandse wet, waarin samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen openbare lichamen

GWRP 2013-2018

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Assen

Hbh

Hulp bij het huishouden

HCA

Human Capital Agenda

HIT

Hanze Institute of Technology
onderdeel van Hanzehogeschool Groningen

HTSM

High Tech Systemen & Materialen

IBOR

integraal beheer van de openbare ruimte

IKC

Integraal kindcentrum

ISD (niet meer van toepassing)

voorheen: intergemeentelijke sociale dienst, vanaf 2016 Werkplein Drentsche Aa

IZA

instituut zorgverzekering ambtenaren Nederland
zorgverzekeraar voor iedereen die werkt bij de (semi)overheid

MEC (niet meer van toepassing)

voorheen milieu educatief centrum Assen, heet nu Duurzaamheidscentrum Assen

MER

milieueffectrapportage

MFA

multifunctionele accommodatie

mkb

midden- en kleinbedrijf

NG4

De steden Assen, Groningen, Leeuwarden en Emmen zijn als NG4 onderdeel van Samenwerkingsverband Noord-Nederland

NIA

Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020
Gezamenlijke, noordelijke koers, benutten onderzoek, realiseren innovaties en stimuleren ondernemerschap.

OBS

openbare basisschool

ondernemersfonds Assen

ozb

onroerendezaakbelasting

PFA

Project FlorijnAs
Assen creëert kansen, investeringen in bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme & recreatie; 8 projecten infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

PGB

persoonsgebonden budget

Plateau

Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Assen bevinden.

RGA

Regiovisie Groningen-Assen

RIEC Noord

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

RKC

rekenkamercommissie

RSP

Regiospecifiek Pakket
€ 2,16 miljard voor economie en bereikbaarheid Noorden wegens streep door plan aanleg Zuiderzeelijn in 2007

RUD

Regionaal Uitvoeringsorgaan Drenthe
uitvoeringsorganisatie gebied milieuwetgeving, -regelgeving en - handhaving

SiSa

single information single audit

SMART

specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden
voor a wordt ook wel aanvaardbaar ambitieus actiegericht of aanwijsbaar gebruikt

SNN

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Versterken economische positie van Noord-Nederland

SWITCH

Noordelijke Energieagenda SWITCH
Praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

VDG

vereniging Drentse gemeenten
gebundelde bestuurlijke belangenbehartiging binnen Drenthe

VNG

vereniging Nederlandse gemeenten

VRD

Veiligheidsregio Drenthe
Brandweerzorg en hulpverlening bij brand en rampen en geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WMD

waterleiding maatschappij Drenthe nv
nutsvoorziening drinkwater

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Woz

Wet waardering onroerende zaken

WPDA

Werkplein Drentsche Aa
Sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Wsw

Wet sociale werkvoorziening
Vanaf 1 januari 2015 uitvoering door gemeente, onderdeel nieuwe Participatiewet.

Wwb

Wet werk en bijstand