3. Overzicht realisatie bezuinigingen

 fin3 Pagina 2fin3 Pagina 2

Wonen, beheer openbare ruimte

Door financiële verplichtingen aan partijen binnen het sociaal domein m.b.t. de inzet van WSW-medewerkers en MEEwerkers is er sprake van extra inzet in het beheer van de openbare ruimte. De op dit onderdeel voorgenomen bezuiniging is inmiddels deels vervallen en de begroting 2017 is hierop aangepast.

Bedrijfsvoering, bezuinigingen en frictiekosten

Voor een toelichting op de realisatie van de bedrijfsvoeringsbezuinigingen en de daarmee gepaard gaande frictiekosten verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Vastgoed, diverse projecten budgettair neutraal realiseren

Voor zover bezuinigingen op vastgoed al in 2016 aan de orde waren zijn deze binnen de totale vastgoedportefeuille structureel of incidenteel gerealiseerd. 

Van de onderwijsgebouwen in Kloosterveen is basisschool De Parel na de herfstvakantie 2016 in gebruik genomen. De nieuwbouw van de overige scholen staat voor later in de planning. De Multifunctionele accommodatie Assen-Oost is eind 2016 opgeleverd.

De wielerbaan is in het voorjaar van 2016 in gebruik genomen en in de laatste week van 2016 is Werkplein Drentsche Aa verhuisd naar het stadhuis.

Met betrekking tot de verhoging van de huuropbrengsten voor sportaccommodaties is in overleg met de sportverenigingen afgesproken om de huurverhoging over een periode van drie jaar te realiseren. In 2016 is de verhoging voor het tweede jaar doorgevoerd.