01. Aanbieding en opbouw verslag

voorbladAanbieding

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 aan. Behandeling staat geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 13 juli 2017. De accountantscommissie bespreekt de jaarrekening aan de hand van het rapport van bevindingen van de accountant en brengt hiervan verslag en advies uit aan de raad.

Verslaglegging

In het collegeprogramma ‘Mijn Assen’ hebben we aangegeven hoe wij ons beleid vorm en inhoud geven. Het motto van het collegeprogramma 'Niet zorgen voor, maar zorgen dat’ is in de programmabegroting 2016 beleidsmatig en financieel uitgewerkt. De opbouw van de jaarstukken 2016 sluit hierop aan, zodat de samenhang tussen begroting en verantwoording transparant is.
De jaarstukken 2016 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Deze zijn gebundeld in één document, waarin zowel de beleidsuitvoering als de financiële verantwoording zijn opgenomen.

Hoofdlijnen

Na de inleiding wordt op hoofdlijnen per programma inzicht gegeven in de beleidsuitvoering. Daarna volgt inzicht in het financieel resultaat met een analyse van de belangrijkste resultaatbepalende factoren. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met het voorstel voor resultaatbestemming.

Programma's

De verantwoording per begrotingsprogramma is als volgt opgebouwd:
- wat willen we bereiken
- wat hebben we gedaan en wat is het resultaat
- wat heeft het gekost

Paragrafen

Vanuit een andere invalshoek volgen de paragrafen, met dwarsdoorsneden van het gevoerde beleid en beheer. Het betreft hier: het fiscale beleid, het verloop van de weerstandscapaciteit en de samenstelling van het gemeentelijk risicoprofiel, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen, het financierings- en treasurybeleid, de relatie met de verbonden partijen, de bedrijfsvoering en het grondbeleid.

Financieel

De exploitatie van lasten en baten per programma en beleidsthema is opgenomen in de financiële verantwoording. Op hoofdlijnen wordt een analyse gegeven van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen. De balans ultimo 2016, en de toelichting op de balans, zijn onderdeel van de financiële verantwoording. In het kader van nieuwe regelgeving is als nieuw onderdeel een financieel overzicht van projecten en investeringen toegevoegd.

Bijlagen

Na de verklaringen zijn als bijlagen toegevoegd de SiSa-verantwoording en de productrealisatie (specificatie van lasten en baten op beleidsproductniveau).