2. Inleiding

Wij zijn met vertrouwen begonnen aan de tweede helft van onze bestuursperiode. In die tweede helft werken we met onverminderde energie aan het realiseren van de diverse FlorijnAs-projecten, blijven we investeren in duurzaamheid en zoeken we op diverse terreinen de samenwerking met maatschappelijke partners. Daarmee verwachten we in 2018 de stad op een goede manier te kunnen overdragen aan het volgende college.

Samenwerking is een belangrijk speerpunt voor dit college. We bereiken meer voor onze stad als we actief de samenwerking zoeken met maatschappelijke partners en waar mogelijk aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Op tal van terreinen zagen we diverse vormen van samenwerking ontstaan. Het ging daarbij zowel om beleidsontwikkeling als de uitvoering van beleid. De gezamenlijke training ‘Werken in Netwerken’ ondersteunt onze medewerkers en maatschappelijke organisaties bij het maken van deze beweging.

De nieuwe manier van werken kreeg ook zijn beslag in de binnenstad. Onder leiding van een externe procesbegeleider spraken betrokkenen over een nieuwe visie. De gemeente was daarbij een van de deelnemers aan de gesprekken. De visie moet meer focus geven in de aanpak van vraagstukken waar de binnenstad voor staat en bestaande ontwikkelingen versterken. Het nieuwe evenementenportaal moet leiden tot betere afstemming en aansprekende evenementen in met name de binnenstad.

Het streven naar een energieneutraal Assen is voor het gemeentebestuur een van de topprioriteiten. Vandaar ook dat we hiervoor extra middelen hebben vrijgemaakt. Onze inzet was gericht op energiebesparing, duurzame energieopwekking en een zo duurzaam mogelijke wijze van afvalinzameling. Het is goed om te merken dat deze inzet op veel draagvlak kon rekenen bij inwoners en bedrijven. We zagen in 2016 diverse initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken. Door het beschikbaar stellen van zonneleningen en het mogelijk maken van zonneparken ondersteunden we dit. Onze inwoners hebben zich de nieuwe manier van afvalinzameling snel eigen gemaakt. Resultaat is dat de hoeveelheid restafval sterk afnam. Ook dit droeg bij aan het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

In het tweede jaar na de decentralisaties gaven we verder vorm aan het transformeren van zorg en ondersteuning. Met het resultaatgericht inkopen van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp, waartoe we in 2016 besloten, willen we deze ontwikkeling verder versnellen. Deze nieuwe manier van inkoop gebeurde in nauwe samenwerking met zorgaanbieders.

Vaart Welzijn versterkte zijn positie. De vier Buurtteams kennen de wijken en worden gekend in de wijk. Daarmee zijn ze voor inwoners een laagdrempelig aanspreekpunt en toegang tot diverse vormen van hulp en ondersteuning. Doordat Vaart Welzijn zich aansloot bij Mijn Buurt Assen, is de verbinding tussen welzijn en leefbaarheid verstevigd.

Op verschillende onderdelen hebben we samengewerkt met andere overheden. Zo deden we de inkoop van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp samen met de gemeenten uit Noord- en Midden-Drenthe. De gemeentelijke belastingen en personeelsadministratie doen we in samenwerking met Tynaarlo en Aa en Hunze. Op economisch terrein was er sprake van diverse samenwerkingsverbanden om een impuls te geven aan de regionale economie.

Mede als gevolg van de aantrekkende economie was er sprake van een duidelijk herstel van de woningmarkt. Dit gaf een impuls aan de woningbouw in onder andere Diepstroeten en Kloosterveen. De nieuwe woonvisie vertaalden we in prestatieafspraken met de woningcorporaties. In eerste instantie voor één jaar maar met de intentie om voor langere tijd afspraken te maken.

Financieel gezien staat de gemeente Assen er goed voor. We sloten 2016 af met een positief resultaat (voor bestemming). Financiële risico’s zijn in beeld en beheersbaar. De kritische signalen van de accountant namen we ter harte. Met een verbeterplan zijn we begonnen de belangrijkste financiële processen beter op orde te krijgen.