04. Hoofdlijnen beleidsuitvoering

Wonen in Assen

De Strategienota Ruimte is door de raad vastgesteld. Het herstel op de woningmarkt zette door en er werden veel woningen verkocht. De druk op de sociale huursector bleef onverminderd hoog. De aanzienlijke taakstelling van 183 te huisvesten statushouders werd met 203 vestigingen ruimschoots gerealiseerd. De Woonvisie Assen 2016 werd vastgesteld. Er is een start gemaakt met de implementatie van de Omgevingswet.

De beeldkwaliteit in de openbare ruimte was gemiddeld genomen in orde. Er is een aantal groot onderhoudsprojecten voorbereid en uitgevoerd. De natuurontwikkeling in Amelte met onder andere beekherstel, bosaanplant, aanleg van paden en het familiepad is afgerond.

De Cityline is in januari 2016 als pilot Publiek Vervoer echt van start gegaan. Na de zomer bedroeg het aantal reizigers 900 tot 1.000 per week. Het verkeersmanagementsysteem is opgeleverd.

We hebben woningeigenaren gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen en hun woning te isoleren. We hebben de ondersteuning van initiatieven van bewoners en instellingen gecontinueerd. Zorginstellingen hebben rijkssubsidie gekregen voor zonnepanelen. Door een bestemmingsplanwijziging kunnen de bewoners uit Ubbena een zonnepark realiseren. Voor de renovatie van de flat Ellen hebben we voor de vereniging van eigenaren een financieel model ontwikkeld, waarvoor landelijk belangstelling is. En we hebben een subsidie van de Regio Groningen - Assen gekregen voor het project ‘Samen Besparen’ in de Lariks.

Onze eigen gebouwen blijven we verduurzamen. Het beleid hebben we aangescherpt in ‘Naar een energieneutraal Assen - visie energietransitie‘.

In mei 2016 is het omgekeerd inzamelen succesvol ingevoerd. De inwoners van Assen hebben de verandering goed en serieus opgepakt. Dit resulteerde in de reductie van het restafval.

Werken in Assen

In 2016 merkten we nog niet direct het effect van het herstel van de economische crisis. Wel is de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet gestart, waardoor mensen via één toegang worden toegeleid naar regulier werk of vormen van participatie. 

De FlorijnAs kreeg zichtbaar gestalte. Binnen de Blauwe As en de Stadsboulevard Noord zijn diverse projecten opgeleverd. Verder is een aantal projecten in uitvoering genomen, waaronder het Stationsgebied. Het economisch beleid stond onder andere in het teken van versterking van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Grootschalige projecten zoals het Factory outlet center (FOC) en Sensor City werden getypeerd door dynamiek en veel aandacht.

Meedoen in Assen

Bij Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stond 2016 voor een belangrijk deel in het teken van het verder inregelen van de decentralisatie en de gezamenlijke resultaatgerichte inkoop met de gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe. Deze nieuwe manier van inkoop is gebeurd in goed overleg met zorgaanbieders. Tegelijkertijd kreeg de transformatie verder vorm waarbij een eerste verschuiving plaatsvond naar preventie en collectieve voorzieningen. Buurtteams kennen de wijken en worden gekend in de wijk. Dit maakt het mogelijk beter aan te sluiten bij de behoefte in de wijk. Vaart Welzijn heeft zich aangesloten bij Mijn Buurt Assen. Daarmee is de verbinding tussen welzijn en leefbaarheid versterkt.

Financiële problemen zijn een belangrijke belemmering voor inwoners om maatschappelijk actief te zijn. Daarom hebben we onze inzet op het bestrijden en voorkomen van deze problemen versterkt. Met succes, want steeds meer inwoners weten de bestaande regelingen te vinden en te benutten. Ook de nieuwe aanpak van laaggeletterdheid is erop gericht maatschappelijke participatie te bevorderen.

Met het in gebruik nemen van een aantal sportvoorzieningen, zoals de wielerbaan en de topsporthal bij het Dr. Nassaucollege, beschikt Assen over een nog breder aanbod. Daarmee bieden we volop mogelijkheden aan breedtesporters en topsporters in Assen. Ook biedt dit kansen voor het organiseren van aansprekende sportevenementen.

Aantrekkelijk Assen

De procesmanager voor de binnenstad van Assen is gestart en heeft in overleg met alle betrokkenen een visie voor de binnenstad opgesteld.

De stichtingen Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk en Bibliotheek Assen hebben in 2016 de voorbereidingen getroffen voor een inhoudelijke samenwerking en bestuurlijke fusie. Wij hebben in 2016 samen met de culturele partners gewerkt aan een cultuuragenda.

In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van een evenementenportaal. Ons vertrekpunt is dat evenementen niet op zichzelf staan. Ze zijn ingebed en ondersteunen cultuurbeleid, sportbeleid, toerisme en recreatie.

In 2016 hebben we de in 2015 ingevoerde maatregelen om het parkeerbedrijf gezond te houden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is de maximale parkeerduur op straat in de binnenstad geüniformeerd. Voor een deel van het Veemarktterrein is - als pilot - een blauwe zone ingevoerd.

Het fundament voor de aanpak voor personen met verward gedag is gelegd en vastgesteld. In de aanpak van de overlastgroepen hebben we diverse maateregelen genomen, zoals samenscholingsverboden. Bij de aanpak van criminaliteit hebben we de focus gelegd op de verkoop van gestolen goederen door een digitaal opkoopregister in te voeren. Voor de veiligheid van onze politieagenten hebben we bodycamera’s aangeschaft.

Samen werken aan Assen

Het thema overheidsparticipatie heeft op verschillende manieren vorm gekregen. Zo organiseerde de raad discussieavonden over duurzaamheid, economisch beleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. De training ‘Werken met Netwerken’ biedt voor gemeente en maatschappelijke partners een gezamenlijke basis om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. Ook de pilot ’Ruimte geven in maatschappelijk vastgoed’ speelt in op de veranderende verhoudingen tussen gemeente en maatschappelijke partners.

De gemeentelijke samenwerking met Aa en Hunze en Tynaarlo is op weg. De praktijk laat zien dat de samenvoeging van de personeelsadministratie eenvoudiger is dan van Belastingen. Het inrichten van processen en systemen is hier nog in gang. De NG4 heeft zich in 2016 gepositioneerd als serieuze partner in samenwerkingsverbanden.

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over het vestigen van rijksdiensten. Een vervoersunit van de Dienst Justitiële Inrichtingendienst is nu gevestigd in de kazerne. Ook zijn afspraken gemaakt over de leegstand in de gebouwen van de rechtbank.

Economische samenwerking kreeg verder vorm in de regio Groningen Assen. Het Economisch Platform organiseerde hiervoor twee grote bijeenkomsten. Verder werd gewerkt aan de bereikbaarheid van de regio via een aantal grote projecten. Binnen het SNN is een discussie over de toekomst gestart. De nadruk ligt op het toenemend belang van netwerken.

Op het gebied van dienstverlening werken we met servicewaarden om de kwaliteit beter te kunnen bewaken. Voor inwoners die moeite hebben mee te komen in de samenleving hebben we de telefonische bereikbaarheid verbeterd. Hierdoor krijgen ze sneller de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Bedrijfsvoering

Op het gebied van overheidsparticipatie zijn er in 2016 stappen gezet. Op verschillende manieren betrokken we inwoners en belanghebbenden bij plannen en ontwikkelingen en wij sloten zo goed mogelijk aan bij initiatieven uit de samenleving. Met de training Werken met Netwerken ondersteunden we medewerkers en maatschappelijk organisaties om verder invulling te geven aan overheidsparticipatie.

Integriteit en informatiebeveiliging hebben veel aandacht gekregen. De introductie van zaakgericht werken is voorbereid. 

In een snel veranderende samenleving is het belangrijk dat de kennis en vaardigheden van onze medewerkers mee ontwikkelen. Daarom hebben we extra ruimte gecreëerd voor medewerkers om opleidingen te volgen. Uit onderzoek bleek dat er medewerkers zijn die een behoorlijke psychosociale belasting ervaren. Hiervoor hebben we een plan van aanpak opgesteld.

Voor verschillende onderdelen van de organisatie hebben we veranderingen doorgevoerd in de verhouding tussen vast en flexibel personeel. Met het oog op continuïteit hebben we ervoor gekozen meer medewerkers in vaste dienst aan te nemen.

Vastgoed en grondbedrijf

In 2016 is een aantal gebouwen opgeleverd, onder andere Sporthal Olympus, de Wielerbaan, Dr. Nassau College locatie Quintus en multifunctionele accommodatie (MFA) Assen Oost. Ook is er een tweetal gebouwen verkocht.

Met het vaststellen van het document Vastgoed met rendement is de wijze waarop de gemeente omgaat met haar vastgoed transparanter geworden.

De gronduitgifte van woningbouwkavels sluit goed aan bij onze aanname uit de begroting, onze uitgifte van bedrijventerreinen loopt daarentegen daarop achter. De uitgifteprognose voor het grondbedrijf is geactualiseerd op basis van de Strategie Nota Ruimte 2016. In 2016 heeft het college het gemeentelijk grondbedrijf weer Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)-proof en Vennootschapsbelasting (Vpb)-proof gemaakt. 

Algemeen financieel beleid

Er hebben zich in 2016 geen opvallende wijzigingen in de financiële positie voorgedaan. Die blijft gezond. De exploitatie over 2016 is met een positief resultaat afgesloten. Door de aantrekkende economie zijn de financiële vooruitzichten verbeterd.

Er is in 2016 ook financieel gezien verder uitvoering gegeven aan de ambities uit het collegeprogramma ‘mijn Assen’ en er is ruimte gemaakt om een aantal belangrijke knelpunten in het beleid en de bedrijfsvoering op te lossen. De financiële kaders voor de realisatie van de ambities uit de mid term review zijn vastgesteld. Ondertussen is uitvoering gegeven aan de resterende bezuinigingen.

Financiële risico’s zijn gemonitord en in control gebracht. Het weerstandsvermogen is, mede door de verkoop van de Enexis-aandelen, versterkt en voldoet aan de veiligheidsnorm. De reservepositie was en blijft robuust. Het eigen vermogen is verstrekt en de samenstelling van de gemeentelijke leningenportefeuille is verder verbeterd.

De intergemeentelijke samenwerking op het terrein van de heffing en inning van belastingen heeft in 2016 vervolg gekregen.

Eind 2016 is het ‘Verbeterplan Financieel Beheer’ vastgesteld. Hiermee speelden we in op de opmerkingen die de accountant heeft gemaakt over de jaarrekening 2015 en de wens om beter te kunnen sturen op financiële processen. De ‘Nota reserves en voorzieningen’ was daarvan het eerste tastbare bestuurlijke resultaat. De nota ‘Waardering en afschrijvingsbeleid’ en de ‘Financiële verordening’ zijn geactualiseerd. Er is een begin gemaakt met de uitvoering van noodzakelijke verbeteracties in het financieel en administratief beheer. De raad heeft het initiatief genomen om haar kaderstellende en controlerende rol te verbeteren.

De gevolgen van de stelselwijzigingen van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording en de invoering van vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen zijn in kaart gebracht en uitgewerkt.